Ako napustiť bazén pred letom 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dáva do pozornosti majiteľom bazénov nasledujúce pokyny pre napúšťanie bazénov pred letnou sezónou 2023:

 • Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná, avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je zákazník oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
 • V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 – 05:00 a medzi 10:00 – 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie na viac dní a počas noci.
 • Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.
 • Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na vašom územne prislúchajúcom výrobno‑prevádzkovom
  stredisku ZsVS, a.s.

Ako napustiť bazén pred letom 2023 – úplné znenie informácie (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Otak Hanna

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 19.06.2023 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Otak Hanna (.pdf)

Pozvánka na Deň rodiny 2023

Obec Šalgočka pozýva rodičov a deti ale aj starých rodičov a celé rodiny na Deň rodiny 2023, ktorý sa uskutoční v piatok 2. júna 2023 od 17:00 hod. v spoločenskej záhrade pri Kultúrnom dome Šalgočka. V toto piatkové popoludnie si pripomenieme Deň matiek, Medzinárodný deň detí a Deň otcov.

Budú sa konať majstrovstvá v skákaní vo vreci o pohár starostky obce. Pripravená bude nafukovacia šmykľavka, skákačka, modelovacie balóny, maškrty, občerstvenie, dobré jedlo – Cigánska pečienka, zemiakové špirály a hranolky bohatý výber nealko nápojov, čapované pivo, kofola…

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka.

Farské oznamy od 22. do 28. mája 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. mája 2023.

Čítať ďalej

Návrh Záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Návrh záverečného účtu obce Šalgočka za rok 2022 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2022
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. štátnemu rozpočtu
  2. štátnym fondom
  3. rozpočtom VÚC

Záverečný účet obce za rok 2022 – návrh (.pdf)
Plnenie príjmov za rok 2022 (.pdf)
Plnenie výdavkov za rok 2022 (.pdf)

 

Farské oznamy od 15. do 21. mája 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. mája 2023.

Čítať ďalej