Farské oznamy od 05. do 11. júna 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. júna 2023.

Čítať ďalej

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023.

 • Tematické kontroly:
  • Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 01.06.2023-01.11.2023
 • Pravidelné kontroly:
  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.7.2023 – 30.12.2023
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.7.2023 – 30.12.2023
  • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.7.2023-30.12.2023
 • Ostatné kontroly:
  • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.
 • Stanoviská Hlavného kontrolóra:
  • Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026
  • Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2024.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023 (.pdf)

Uvítanie detí do života 2023