Zvýšené riziko vzniku požiaru počas žatevných prác – leto 2023

Dobrovoľná požiarna ochrana SR – Územná organizácia Galanta upozorňuje občanov na zvýšené riziko vzniku požiaru počas obdobia žatevných prác, pozberovej úprave a uskladňovaní úrody. Požiare vznikajú najmä z neopatrnosti pri fajčení, pri manipulácii s otvoreným ohňom, porušovaním zásad bezpečnej prevádzky zberovej techniky a pozberových zariadení, používaním poškodenej žatevnej techniky, pri hre detí so zápalkami v blízkosti stohov a strnísk.

Povinnosti občanov pri predchádzaní vzniku požiarov sú upravené v právnych predpisoch o ochrane pred požiarmi a zaväzujú  najmä:

  • nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • nezakladať oheň v prírode, v priestoroch kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a nevypaľovať porasty,
  • dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečnými látkami v čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha,
  • dodržiavať predpísané vzdialenosti pri stohovaní sena, slamy a iných suchých rastlín Jedným z mnohých poznatkov je skutočnosť, že požiarnu bezpečnosť budú ovplyvňovať i súkromne hospodáriaci roľníci.

Vážení rodičia !            

Obraciame sa aj na vás, na rodičov maloletých detí, aby ste venovali zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam najmä pri hre so zápalkami a inými zdrojmi zapálenia horľavých látok. Veď malí výmyseľníci neraz konajú tak, že ohrozujú seba a svojich kamarátov. Tomuto v mnohých prípadoch môžete zabrániť aj vy rodičia.

Podľa štatistiky požiarovosti, aj deti spôsobujú požiare v období letných prázdnin, kedy je zvýšené nebezpečenstvo požiarov na suchých porastoch a obilninách.

Odporúčame najmä:

  • Zvýšiť pozornosť na nedovolenú manipuláciu detí so zápalkami, fajčeniu a hre so sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek.
  • Upriamiť pozornosť na uskladnenie zápaliek, nepoverovať  maloleté deti ich  nákupom.
  • Maloleté deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby. Dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, precenenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií.