Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šalgočka

Obec Šalgočka vydáva tieto „Zásady rozpočtového hospodárenia“, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom Šalgočka dňa: 12. 12. 2022 uznesením č.: 13/2022.

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šalgočka (.pdf)

Zrušenie hrobového miesta A-78

Obecný úrad Šalgočka v zastúpení starostkou obce Helenou Mesárošovou na základe žiadosti pani Ivany Moučkovej, Prušánecká 5, Brno, zo dňa 20.12.2022 týmto vydáva súhlas na zrušenie hrobového miesta na cintoríne  v Šalgočke: Hrob č.  A – 78.

Zrušenie hrobového miesta A-78 (.pdf)

Farské oznamy od 19. do 25. decembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. decembra 2022.

Čítať ďalej

Referendum 21.01.2023 – Žiadosti o vydávanie hlasovacích preukazov

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť v referende konajúceho 21. 01. 2023 mimo svojho trvalého bydliska, môžu doručiť žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb. https://www.minv.sk/?referendum-preukaz

Referendum 21.01.2023 – Žiadosti o vydávanie hlasovacích preukazov (.pdf)

Farské oznamy od 12. do 18. decembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 18. decembra 2022.

Čítať ďalej

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2022 (v pondelok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zásady rozpočtového hospodárenia obce
 4. Zámer obce o vlastnícke vysporiadanie pozemku parcelné číslo 66
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Róbert Klemensich a manželka pri rodinnom dome.
 6. Úprava VZN o vývoze TKO – úprava ceny za odvoz TKO
 7. Odmeňovací poriadok obce
 8. Správa k návrhu rozpočtu na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
 11. Rozpočtové opatrenia
 12. Návrh zmeny a doplnkov územného plánu obce od spoločnosti Sensun s.r.o. Hlohoovec na IBV v lokalite „ZA KOSTOLOM“
 13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na vjazd z parcely EKN 524/1 – Opltová Zuzana
 14. Rôzne
 15. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022 (.pdf)