Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šalgočka

Obec Šalgočka vydáva tieto „Zásady rozpočtového hospodárenia“, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom Šalgočka dňa: 12. 12. 2022 uznesením č.: 13/2022.

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šalgočka (.pdf)