Zrušenie hrobového miesta A-78

Obecný úrad Šalgočka v zastúpení starostkou obce Helenou Mesárošovou na základe žiadosti pani Ivany Moučkovej, Prušánecká 5, Brno, zo dňa 20.12.2022 týmto vydáva súhlas na zrušenie hrobového miesta na cintoríne  v Šalgočke: Hrob č.  A – 78.

Zrušenie hrobového miesta A-78 (.pdf)