Farské oznamy od 26. decembra 2022 do 1. januára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. decembra 2022 do 1. januára 2023.

Čítať ďalej

VZN č. 4/2022 zmena sadzby poplatku na rok 2023

Obec Šalgočka zverejňuje Všeobecne záväzné nariadenie dodatok č. 4/2022 zmena sadzby poplatku na rok 2023 ktorým sa mení a dopĺňa dodatok 2/2019 všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šalgočka.

VZN č. 4/2022 zmena sadzby poplatku na rok 2023 (.pdf)

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zásady rozpočtového hospodárenia obce
 4. Zámer obce o vlastnícke vysporiadanie pozemku parcelné číslo 66
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Róbert Klemensich a manželka pri rodinnom dome.
 6. Úprava VZN o vývoze TKO – úprava ceny za odvoz TKO
 7. Odmeňovací poriadok obce
 8. Správa k návrhu rozpočtu na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
 11. Rozpočtové opatrenia
 12. Návrh zmeny a doplnkov územného plánu obce od spoločnosti Sensun s.r.o. Hlohovec na IBV v lokalite „ZA KOSTOLOM“
 13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na vjazd z parcely EKN 524/1 – Opltová Zuzana
 14. Rôzne
 15. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022 (.pdf)

Stránkové hodiny Obecného úradu Šalgočka – Vianoce 2022

Obec Šalgočka oznamuje občanom, že v dňoch 22.12.2022 až 06.01.2023 bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený.

PF 2023

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023 Vám želá Helena Mesárošová, starostka obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu Šalgočka.

Rozpočet obce Šalgočka na roky 2023 – 2025

Obec Šalgočka zverejňuje schválený rozpočet obce na roky 2023 – 2025. Rozpočet na rok 2023 je schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 20/2022 zo dňa 12. 12. 2022. Rozpočet na rok 2024 -2025 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 21/2022 zo dňa 12. 12. 2022.

Rozpočet obce Šalgočka na roky 2023 – 2025 – príjmy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na roky 2023 – 2025 – výdavky (.pdf)