Rozpočet obce Šalgočka na roky 2023 – 2025

Obec Šalgočka zverejňuje schválený rozpočet obce na roky 2023 – 2025. Rozpočet na rok 2023 je schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 20/2022 zo dňa 12. 12. 2022. Rozpočet na rok 2024 -2025 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 21/2022 zo dňa 12. 12. 2022.

Rozpočet obce Šalgočka na roky 2023 – 2025 – príjmy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na roky 2023 – 2025 – výdavky (.pdf)

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šalgočka

Obec Šalgočka vydáva tieto „Zásady rozpočtového hospodárenia“, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom Šalgočka dňa: 12. 12. 2022 uznesením č.: 13/2022.

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šalgočka (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2023, 2024 a 2025. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu viacročného rozpočtu obce Šalgočka  zostavený na roky 2023, 2024, 2025:

  • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135 alebo
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách.

Termín na uplatnenie pripomienok: od 28. 11. 2022 do 07. 12. 2022.

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2025 – príjmy (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2022, 2023 a 2024. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu viacročného rozpočtu obce Šalgočka  zostavený na roky 2022, 2023, 2024:

  • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135 alebo
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách.

Termín na uplatnenie pripomienok: od 15. 11. 2021 do 25. 11. 2021.

Návrh rozpočtu obce Šalgočka na roky 2022-2024 – príjmy (.pdf)
Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 – výdavky (.pdf)

Rozpočet obce na roky 2021 – 2023

Obec Šalgočka zverejňuje rozpočet obce na roky 2021 – 2023.

Schválený rozpočet obce Šalgočka na roky 2021-2023 – časť príjmy (.pdf)
Schválený rozpočet obce Šalgočka na roky 2021-2023 – časť výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022 a 2023.

Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k Návrhu rozpočtu obce Šalgočka  zostavený na roky 2021-2023:

  • v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135  alebo
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách .

Dátum zverejnenia návrhu rozpočtu obce  2021-2023,  dňa 13. 11. 2020

Termín na uplatnenie pripomienok: od 13. 11. 2020 do 24. 11. 2020

Návrh rozpočtu obce na roky 2021, 2022, 2023 (.xlsx)