Rozpočet obce Šalgočka na roky 2023 – 2025

Obec Šalgočka zverejňuje schválený rozpočet obce na roky 2023 – 2025. Rozpočet na rok 2023 je schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 20/2022 zo dňa 12. 12. 2022. Rozpočet na rok 2024 -2025 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie uznesením č. 21/2022 zo dňa 12. 12. 2022.

Rozpočet obce Šalgočka na roky 2023 – 2025 – príjmy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na roky 2023 – 2025 – výdavky (.pdf)

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šalgočka

Obec Šalgočka vydáva tieto „Zásady rozpočtového hospodárenia“, ktoré boli schválené obecným zastupiteľstvom Šalgočka dňa: 12. 12. 2022 uznesením č.: 13/2022.

Zásady rozpočtového hospodárenia obce Šalgočka (.pdf)