Mikuláš 2022 v Šalgočke

Farské oznamy od 5. do 11. decembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. decembra 2022.

Čítať ďalej

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.11.2022. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o  zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  3. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  4. zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  5. vystúpenie starostky
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 5. Určenie platu starostu obce
 6. Diskusia
 7. Záver

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022 (.pdf)

Čítať ďalej