Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva – parcela č. CKN 93/1 zastavaná plocha a 121/1 ostatná plocha

Obec Šalgočka zverejňuje v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva Obec Šalgočka je vlastníkom nehnuteľnosti: parcela č. CKN 93/1 zastavaná plocha a 121/1 ostatná plocha evidovaných na LV 599  v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta.

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva – parcela č. CKN 93/1 zastavaná plocha a 121/1 ostatná plocha (.pdf)

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva – pozemok 78/12

Obec Šalgočka zverejňuje v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva Obec Šalgočka je vlastníkom nehnuteľnosti:

 • pozemok parcelné číslo 78/12 o výmere 1730 m², ostatná plocha

zapísaná na LV 400 v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta.

Zámer na odpredaj pozemkov – pozemok 78/12 (.pdf)
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu zámeny pozemkov (.pdf)

Návrh záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021

Obec Šalgočka zverejňuje návrh záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021.

Pripomienkovanie k návrhu záverečného účtu za rok 2021 je možné podať najneskôr 15 dní od zverejnenia. Počas tejto lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku:

 • písomne na adresu Obecného úradu Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
 • odovzdať v podateľni Obecného úradu Šalgočka
 • e-mailom na adresu obecnyurad@salgocka.sk
 • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade Šalgočka

Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh Záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021 (.pdf)

Pozvánka na Deň detí a Deň rodiny 2022

Obec Šalgočka srdečne pozýva všetkých malých aj veľkých na Deň detí a Deň rodiny 2022, ktorý sa bude konať 28. mája 2022 o 15:00 hod. na futbalovom ihrisku v Šalgočke. Pesničkovo – zábavný koncert pre najmenších divákov zahrá speváčka Simsalala.

Okrem koncertu budú pripravené:

 • nafukovacie atrakcie
 • tvorivé hlinené a korálové dielničky
 • maľovanie na tvár
 • súťaže pre rodičov
 • penový kúpeľ od hasičov

Na Deň detí a Deň rodiny si prineste:

 • deku na sedenie a na piknik v tráve
 • uterák, pripadne náhradné oblečenie
 • dobrú náladu!

Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí dávate súhlas na zverejnenie fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka

Farské oznamy od 9. do 15. mája 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 9. do 15. mája 2022.

Čítať ďalej