Výstraha pred vysokými teplotami – 29.06. – 01.07.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia vysoké teploty – stupeň 2, trvanie od 29.06. do 01.07.2022 v časoch od 14:00 do 18:00 hod. Očakávaná najvyššia denná teplota v týchto dňoch: 35 – 37 °C.

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Ohrozené skupiny: deti do 4 rokov,starší ľudia nad 65 rokov,ženy – tehotné, dojčiace, s redukčnými diétami,dlhodobo chorí – s kardiovaskulárnymi, respiračným i alebo mentálnymi  ochoreniami,ľudia s nadváhou, ľudia užívajúci niektoré typy liekov (na odvodnenie, vysoký krvný tlak, nespavosť…), ťažko zdravotne postihnutí ľudia, ľudia s určitými profesiami (ťažko fyzicky pracujúci, športovci a podobne), ľudia obývajúci podkrovia, sociálne zariadenia, žijúci osamelo.

Odporúčania pri vysokých teplotách:

  • dodržiavať pitný režim,
  • ľahšie sa stravovať,
  • vhodne sa obliekať,
  • zabezpečiť domovy a pracoviská pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky, tienením, napr. žalúziami alebo roletami,
  • vhodne si rozvrhnúť aktivity medzi 12:00 a 16:00 a nezdržiavať sa na priamom slnku,
  • aspoň raz denne sa osviežovať vlažnou sprchou (pozor na príliš studenú vodu),
  • používať ľahké svieže vône,
  • vyberať si pleťové krémy s UV ochranou,
  • nefajčiť,
  • pri cestovaní použiť slnečné okuliare, opaľovacie krémy alebo tieniace fólie lebo prudké slnko spáli nechránenú pokožku už za 20 minút.

 

Farské oznamy od 27. júna do 3. júla 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. júna do 3. júla 2022.

Čítať ďalej

Verejná vyhláška – začatie konania o dodatočnom povolení stavby – Zuzana Opltová

Stavebníčka Zuzana Opltová rod. Polášová, zastúpená Tomáš Chatrnúch, podali 13.5.2022 na Obecný úrad v Šalgočke žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „SO.02 – Garáž s letnou kuchyňou“, „SO.03 – Sklad“, na pozemku parcela číslo 77/8, katastrálne územie Šalgočka, obec Šalgočka. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním.

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 a § 88a, a § 142h ods. a), stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.7.2022 o 9,00 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Šalgočke.

Verejná vyhláška – začatie konania o dodatočnom povolení stavby – Zuzana Opltová – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)

Správne konanie – vydanie súhlasu na výrub stromov a krov + ústne pojednávanie a obhliadka

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“), podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje, že dňom 16. 05. 2022 začalo správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 19 ks stromov a 70 m2 krov na pozemku KN registra „C“ parc. č. 318/2 kat. úz. Šalgočka a súčasne v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 správneho poriadku
nariaďuje ústne pojednávanie vo vyššie uvedenej veci, spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2022 o 9,30 hod. so zrazom pozvaných účastníkov na mieste výrubu.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Šalgočka o vydanie súhlasu na výrub stromov a krov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou – úplné znenie (.pdf)

Farské oznamy od 20. do 26. júna 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. júna 2022.

Čítať ďalej