Návrh záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021

Obec Šalgočka zverejňuje návrh záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021.

Pripomienkovanie k návrhu záverečného účtu za rok 2021 je možné podať najneskôr 15 dní od zverejnenia. Počas tejto lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku:

  • písomne na adresu Obecného úradu Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
  • odovzdať v podateľni Obecného úradu Šalgočka
  • e-mailom na adresu obecnyurad@salgocka.sk
  • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade Šalgočka

Pripomienkou je možné v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh Záverečného účtu Obce Šalgočka za rok 2021 (.pdf)