Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva – pozemok 78/12

Obec Šalgočka zverejňuje v nadväznosti na § 9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu predkupného práva Obec Šalgočka je vlastníkom nehnuteľnosti:

  • pozemok parcelné číslo 78/12 o výmere 1730 m², ostatná plocha

zapísaná na LV 400 v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta.

Zámer na odpredaj pozemkov – pozemok 78/12 (.pdf)
Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Šalgočka z dôvodu zámeny pozemkov (.pdf)