Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2022 (v pondelok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021
  5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
  6. Návrh kúpnopredajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1,121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s.r.o. Bratislava
  7. Plán práce kontrolórky na druhý polrok 2022
  8. Rozpočtové opatrenia na rok 2022
  9. Rôzne
  10. Záver

Farské oznamy od 23. do 29. mája 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. mája 2022.

Čítať ďalej