Oznámenie o uložení listovej zásielky – Peter Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 17.06.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Peter Behúl (.pdf)

Uvítanie detí do života 2022

Deň detí a Deň rodiny 2022 v Šalgočke

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2022 (v pondelok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021
  5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
  6. Návrh kúpnopredajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1,121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s.r.o. Bratislava
  7. Plán práce kontrolórky na druhý polrok 2022
  8. Rozpočtové opatrenia na rok 2022
  9. Rôzne
  10. Záver

Farské oznamy od 23. do 29. mája 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. mája 2022.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 16. do 22. mája 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 16. do 22. mája 2022.

Čítať ďalej