Nové telefónne číslo – všeobecný lekár Zemianske Sady

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Szabó v Zemianskych Sadoch oznamuje zmenu telefónneho čísla. Počas ordinačných hodín je možné telefonovať na číslo 0915 285 782.

Hodová výzdoba 2018

Farské oznamy od 15. do 21. októbra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. októbra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
15.10.
Svätej Terézie z Ávily
(spomienka)
Bojničky
17:00
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Ondrejkovú
Šalgočka
18:00
† rodičia Štefan a Štefánia, starí rodičia, babka Terézia
Ut
16.10.
  Dvorníky
18:00
† Emil Bohovič
St

17.10.

Svätého Ignáca Antiochijského
(spomienka)
Šalgočka
17:00
Sv. omša nebude
Dvorníky
18:00
† manžel Pavol, rodičia a starí rodičia, krstní rodičia
Št

18.10.

Svätého Lukáša, evanjelistu
(sviatok)
Zemianske Sady
17:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre ružencové spoločenstvo p. Vašková
Dvorníky
18:00
† Jozef Mikulášik
Pi
19.10.
  Bojničky
17:00
† rodičia Landigoví, starí rodičia z.o.s.
Dvorníky
18:00
† Ladislav Puhala ( ned. 90 rokov )
So
20.10.
  Bojničky
08:00
† Genóma Skalická
Dvorníky
18:00
† rodičia Adámikoví, brat Jozef a Milan
Ne

21.10.

29. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
K úcte Ducha Svätého
Bojničky
08:45
† rodičia Brinčíkoví, Hrotkoví, bratia a celá zosnulá rodina
Šalgočka
09:00
† manžel Jozef Mihálik, otec Ján, svokor Gabriel
Dvorníky
10:20
† Ján a Mária, rodičia z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec František Račkovič, syn Jaroslav, zať Ján
 • VOĽBY DO EKONOMICKEJ FARSKEJ RADY:
 • DVORNÍKY: Jozef Kobora ml., Michal Durila, Iveta Polievková
 • BOJNIČKY: Peter Dlhoš, Jaroslav Gubáň, Peter Lorinc
 • ŠALGOČKA: Gabriela Kohýlová, Štefan Mesároš, Mária Klištincová
 • ZEMIANSKE SADY: František Vadocký, Jana Sedláčková, Štefánia Vašková
 • Prosíme zvolených kandidátov, ak im to možnosti dovolia, sa zúčastniť o dva týždne, štvrtok 25. 10. 2018 o 19:00 zasadnutia ekonomickej rady na fare v Dvorníkoch.

Oznámenie o vstupe

Zelená Dolina, s.r.o. v súlade s Rámcovou dohodou č. 64/2017 zo dňa 16.12.2016 pre NN vedenia v doméne Dunajská Streda poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie a výkon činností v energetike, najmň však na distribúciu elektriny, si Vás dovoľuje osloviť v súlade s §11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike s výzvou na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo Vašom vlastníctve a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Verejná vyhláška – orez drevín 2018 – úplné znenie a pokyny (.pdf)

VZN 1/2018 o Záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka:

VZN 1/2018 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka (.pdf)

Príloha k VZN 1/2018 (.pdf)

Farské oznamy od 8. do 14. októbra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. októbra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.10.
  Bojničky
17:00
† Miroslav Kováč
Dvorníky
18:00
za farníkov
Ut
09.10.
  Dvorníky
18:00
† rodičia z oboch strán, súrodenci a švagrovia
St

10.10.

  Šalgočka
17:00
† kmotrovci Táčovskí
Dvorníky
18:00
za spásu duší v očistci rodičov z oboch strán a ostatných z rodiny
Št

11.10.

  Zemianske Sady
17:00
† kmotor Pavol Jindra
Dvorníky
18:00
† otec Štefan Dlhý, starí rodičia z.o.s.
Pi
12.10.
  Bojničky
17:00
† manžel Viktor Škoda, syn Vladimír, zať Ján a rodičia z.o.s.
Dvorníky
18:00
Sv. omša nebude
So
13.10.
  Bojničky
08:00
† manžel, rodičia Jozef a Štefánia Švihoríkoví
Dvorníky
18:00
Sv. omša nebude
Ne

14.10.

28. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† manželka Bernadeta Benediková, rodičia z oboch strán
Zemianske Sady 09:00 † rodičia Jozef a Emília Táčovskí
Dvorníky
10:20
poďakovanie za Božie dobrodenia
Šalgočka
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ za dobrodincov chrámu

 

 • FARSKÉ MISIE: jeseň 2019, po komunikácii s otcami kapucínmi nám boli prisľúbene farské misie na budúci rok na jeseň. Už teraz môžeme v spoločných modlitbách vyprosovať požehnanie pre tento misijný čas v našej farnosti a otvorenosť našich sŕdc pre Božie milosti.
 • BOHOSLOVECKÁ VÍKENDOVÁ PRAX: z rozhodnutia otca rektora kňazského seminára k nám do farnosti počas víkendov zavíta bohoslovec Tomáš Kišon, ktorý je študentom 6. ročníka. Veríme, že jeho prítomnosť vo farnosti sa stane požehnaním a povzbudením pre nás všetkých.
 • VOĽBY DO EKONOMICKEJ FARSKEJ RADY: ďakujeme vám za vaše zapojenie sa do voľby kandidátov. Nabudúci týždeň vás budeme informovať o zvolení a prijatí poverenia zo strany zvolených kandidátov.
 • VEĽKÁ FARSKÁ RODINNÁ SÚŤAŽ: v dnešnú nedeľu sa začína súťaž pre rodiny s deťmi, pečiatky do hracích plánikov dostanete na záver sv. omše. Prajeme veľa odvahy a vytrvalosti na ceste na Ostrov pokladov.
 • UKONČENIE ZBIEROK NA STAVBU FARY: vďaka finančnej podpore z biskupského úradu pokryjeme všetky zostávajúce finančné záväzky na rozbehnuté stavebné práce. Úprimne ďakujeme za vašu vytrvalosť a všetky milodari. Nech vám to dobrotivý Pán sám odmení vo večnosti. Zároveň sa chceme poďakovať aj za milodary počas nedieľ a sviatkov. Vďaka nim môžeme ako farnosť fungovať a pokrývať náklady spojené s vykurovaním, svietením a s ostatnými dennými výdavkami v jednotlivých cirkevných spoločenstvách vo farnosti. Len pre orientaciu: mesačné náklady na elektrinu, plyn, vodu a základnú réžiu všetkých štyroch chrámov činia mesačne približne sumu: 800,- eur. Úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť a uvedomovanie si spoluzodpovednosti za fungovanie našej farnosti.
 • MODLITBA K ARCHANIELOVI MICHALOVI: povzbudení Sv. Otcom sa aj my po sv. omšiach budeme modlievať túto modlitbu.