Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Chodníky v obci Šalgočka

Obec Šalgočka, na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov: Obec Šalgočka
Sídlo: Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka
IČO: 00613932
Kód projektu: 072TT130076

OPATRENIE: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie:
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
Číslo výzvy: 13/PRV/2015
Fokusová oblasť prioritná: 6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Názov a opis projektu: CHODNÍKY V OBCI ŠALGOČKA

Primárnym cieľom predkladaného projektu je výstavba nového chodníka, pretože v súčasnosti na týchto miestach peší využívajú obecné komunikácie resp. regionálne cesty. Tiež sa bude realizovať komplexná rekonštrukcia jestvujúceho chodníka, ktorá je v súčasnosti nevyhovujúca, až riziková z pohľadu bezpečnosti a z technického hľadiska sa nachádza v nevyhovujúcom stave, čím projekt napĺňa fokusovú oblasť zamerania PRV 2014 – 2020  6B) Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.

Cieľ 1: Odstránenie súčasného nevyhovujúceho technického stavu chodníka a chýbajúceho chodníka – rekonštrukciou a výstavbou chodníka sa odstráni súčasný života ohrozujúci stav, čím projekt naplní nasledujúce čiastkové ciele projektu:

 • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, nakoľko po realizácií projektu budú môcť využívať chodníky a nebudú vystavení nebezpečenstvu vyplývajúcej z cestnej premávky
 • zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva
 • zlepšenie vzhľadu obce
 • zvýšenie atraktivity obce pre návštevníkov, čím sa podporí cestovný ruch v oblasti
 • oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti

Cieľ 2: Vytvorenie vhodných podmienok na zabezpečenie vyššej atraktivity obce Šalgočka – dosiahne sa komplexnou rekonštrukciou a výstavbou miestnej pešej infraštruktúry, čím navrhovaný projekt napĺňa nasledujúce čiastkové ciele projektu:

 • zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce, nakoľko po realizácií projektu budú môcť využívať chodníky a nebudú vystavení nebezpečenstvu vyplývajúcej z cestnej premávky
 • zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva
 • zlepšenie vzhľadu obce
 • zvýšenie atraktivity obce pre návštevníkov

Miesto realizácie projektu: SR, okres – Galanta, obec – Šalgočka
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra


Farské oznamy od 1. do 7. októbra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 1. do 7. októbra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
01.10.
Svätej Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)
Bojničky
17:00
† Ľubomír Daniš
Dvorníky
18:00
† rodičia Kaplánoví, starí rodičia z oboch strán
Ut
02.10.
Svätých anjelov strážcov
(spomienka)
Zemianske Sady

17:00

† Marta Súkeníková
Dvorníky
18:00
† Anna a František Mesárošoví, starí rodičia z oboch strán
St

03.10.

   

Šalgočka
17:00

† matka Ľudmila Martinková a celá † rodina
Dvorníky
18:00
† Stanislava Kuklová
Št

04.10.

Svätého Františka Assiského
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
† manžel Ján Boleček, rodičia z oboch strán, brat a sestra
Dvorníky
18:00
† Štefan a Mária Seewaldoví, syn Jozef, starí a krstní rodičia z oboch strán
Pi
05.10.
  Bojničky
17:00
† rodičia Helena a Fridrich, sestra Anna, Štefan a Kvetoslava Dlhošoví
Dvorníky
18:00
k úcte Najvätejšieho Srdca Ježišovho
So
06.10.
  Bojničky
08:00
† Teofil Táčovský a rodičia
Šalgočka 15:00 poďakovanie za všetky dary a milosti pri príležitosti životného jubilea
Dvorníky
18:00
† Františka Chynoradská
Ne

07.10.

27. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
poďakovanie za 80 rokov života Filomény Škodovej a prosba o požehnanie pre celú rodinu
Šalgočka
09:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
10:20
† Mária Táčovská
Zemianske Sady
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ
za živých a zomrelých dobrodincov kostola
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie DVORNÍKY štvrtok 17:00 a piatok 16:30, BOJNIČKY pondelok 16:00 a piatok 15:30, ŠALGOČKA streda 15:30, ZEMIANSKE SADY štvrtok 15:30. Vyloženie Sviatosti oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom. Navštevovanie chorých v piatok od 08:00.
 • STRETNUTIE BIRMOVANCOV: BOJNIČKY – pondelok 17:30 v kostole. DVORNÍKY – utorok 18:30 v kostole. ŠALGOČKA – streda 17:30 v kostole. ZEMIANSKE SADY – štvrtok 17:30 v kostole.
 • STRETNUTIE ČLENOV BRATSTVA BOŽSKÉHO SRDCA: piatok po večernej sv. omši v Dvorníkoch.
 • VOĽBY – EKONOMICKÁ FARSKÁ RADA: hlasovacie lístky môžete odovzdať do označeného košíka pri východe z kostola.
 • OKTÓBER – mesiac posvätného ruženca: tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývame na spoločnú modlitbu vždy 40 min. pred sv. omšou. Spoločná modlitba s kňazmi vo farnosti: Dvorníky v sobotu 17:20, Bojničky v piatok 16:20, Šalgočka v stredu 16:20, Zemianske Sady vo štvrtok 16:20.
 • VEĽKÁ RODINNÁ FARSKÁ SÚŤAŽ: začiatok od budúcej nedele, deti boli už na našich základných školách informované, informácie tiež na nástenke. Hracie plány sú pripravené pre deti pri východoch z kostola.
 • FARSKÁ WEBOVÁ STRÁNKA: www.dvorniky.fara.sk