VZN 1/2018 o Záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 27 ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a  podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Šalgočka:

VZN 1/2018 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov 02/2018 Územného plánu obce Šalgočka (.pdf)

Príloha k VZN 1/2018 (.pdf)