Oznámenie o vstupe

Zelená Dolina, s.r.o. v súlade s Rámcovou dohodou č. 64/2017 zo dňa 16.12.2016 pre NN vedenia v doméne Dunajská Streda poverená spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie a výkon činností v energetike, najmň však na distribúciu elektriny, si Vás dovoľuje osloviť v súlade s §11 ods. 1 písm. b) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike s výzvou na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastov, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo Vašom vlastníctve a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Verejná vyhláška – orez drevín 2018 – úplné znenie a pokyny (.pdf)