Uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 zo dňa 14.12.2106

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka po prerokovaní:

Berie na vedomie

 1. správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 1)
 2. stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka
 3. stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania zo dňa 07.12.2016 zn.. OU-TT-OVBP1-2016/036526/Há, z preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka podľa § 25 stavebného zákona

Schvaľuje

 1. Zmeny a doplnky 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka,
 2. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 2)
 3. VZN č. 02/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka

Ukladá

 1. zabezpečiť zverejnenie VZN č. 02/2016. Termín: ihneď po schválení Zmien a doplnkov 01/2016
 2. označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka schvaľovacou doložkou. Termín : do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 01/2016
 3. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR. Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2016
 4. zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka v obci (Obecný úrad Šalgočka), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Seredi). Termín: do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2016

Príloha č. 1 k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 – správa o postupe obstarávania a prerokovania (.pdf)

Príloha č. 2 k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 – vyhodnotenie pripomienkového verejného prerokovania k návrhu riešenia – zmeny a doplnky 02/2016 územného plánu Obce Šalgočka (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Plán kontrolných činností na II. polrok 2016
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2016
 5. Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
 6. Návrh zmeny prechodu vývozu TKO na množstevný zber a nakladania s odpadmi
 7. Informácia o príprave budovania chodníka I. etapa
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o čerpaní rozpočtu za r. 2015, individuálna výročná správa obce Šalgočka za r.2015
 4. Záverečný účet obce za rok 2015
 5. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky audítorom
 6. Návrh dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 10.03.2003
 7. Schválenie platu starostky obce
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Predstavenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
 3. Voľba kontrolóra obce
 4. Rôzne
 5. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2016 (.pdf)

Záverečný účet obce, výročná a audítorská správa za rok 2016

Obec Šalgočka zverejňuje záverečný účet obce, výročnú správu obce a audítorskú správu obce za rok 2015, ktoré boli schválené Obecným zastupiteľstvom:

Audítorská správa obce Šalgočka za rok 2015 (.pdf)
Výročná správa obce Šalgočka za rok 2015 (.pdf)
Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2015 (.pdf)