Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.12.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na parcelu CKN 77/43
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2022
 5. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom do roku 2024
 6. Plán práce kontrolórky obce na prvý polrok 2022
 7. Rozpočtové opatrenie č. 6
 8. Riešenie chráneného územia park Lesík, prednesenie zámeru
 9. Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021 (.pdf)

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.10.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.10.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Prefinancovanie zostatku úveru z OTP Banky cez Prima banku Slovensko, a.s.
 4. Žiadosť o odpredaj obecných pozemkov pán Spodniak
 5. Vyhlásenie zámeru na odpredaj obecného pozemku p. Mgr. Kramolišovej
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.10.2021 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.06.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 4. Správa audítorky obce k záverečnému účtu za rok 2020
 5. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 6. Žiadosť p. Opltovej Zuzany o súhlas zápisu vecného bremena práva prechodu k stavebnej parcele č. 518/30, 518/31 výstavby rodinných domov z parcely 524/1
 7. VZN č.1/2021 o vyvesovaní volebných plagátov
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenia
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.06.2021 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2020
 4. Úprava rozpočtových opatrení
 5. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 6. Žiadosť o prerokovanie zmeny územného plánu na priemyselnú zónu pri parcele C317/54
 7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2021 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.12.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.12.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh VZN o odpadoch – cena za vývoz TKO
 4. Návrh VZN o miestnych poplatkoch
 5. Stanovisko k prijatiu návratnej finančnej výpomoci z MF na rok 2020
 6. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, 2022, 2023
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a prerokovanie výhľadového rozpočtu na rok 2022, 2023
 8. Plán kontrolných činností na 1. polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenie k 30. 11. 2020
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.12.2020 (.pdf)