Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 01.12.2021. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na parcelu CKN 77/43
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému rozpočtu obce na rok 2022
  5. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom do roku 2024
  6. Plán práce kontrolórky obce na prvý polrok 2022
  7. Rozpočtové opatrenie č. 6
  8. Riešenie chráneného územia park Lesík, prednesenie zámeru
  9. Rôzne
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 01.12.2021 (.pdf)