Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2021. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2020
  4. Úprava rozpočtových opatrení
  5. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
  6. Žiadosť o prerokovanie zmeny územného plánu na priemyselnú zónu pri parcele C317/54
  7. Informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.03.2021 (.pdf)