Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Návrh dodatku č. 7 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu
 4. Dopad koronakrízy na rozpočet obce – návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR
 5. Rozpočtové opatrenie k 31. 08. 2020
 6. Žiadosť p. Zuzany Opltovej zo Zemianskych Sadov o právo prechodu a uloženie energetických sieti na parcele E číslo 524/1.
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
 4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
 5. Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019
 6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020
 7. Návrh spoločenských podujatí v druhom polroku 2020 po Corona kríze – uvítanie detí do života, hodové slávnosti – Šarkaniáda, posedenie s dôchodcami, Mikuláš
 8. Ukončenie činnosti TJ Poľnohospodár Šalgočka
 9. Návrh revitalizácie parku pod cintorínom a v objekte kostola
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.06.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.04.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.04.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj pozemkov odčlenených z parc. Č. 73/1 geometrickým plánom podľa zverejneného zámeru obce na odpredaj pozemku zo dňa 24.02.2020.
 4. Rozpočtové opatrenia za 1. štvrťrok 2020 – predkladá ekonómka obce.
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.04.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o činnosti kontrolórky obce za druhý polrok 2019
 4. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti  za rok 2019
 5. VZN o ochrannom pásme cintorína 1/2020
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2019
 7. Úprava rozpočtových položiek za 4. štvrťrok 2019
 8. Informácia o zámene a odpredaji obecných pozemkov na parcele č. 73/1
 9. Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2020 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Dodatok k VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunále odpady
 4. Schválenie zmluvy – účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou s obcou Zbyslavice
 5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
 6. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na rok 2021, 2022
 7. Návrh plánu kontrolných činností na l. polrok 2020
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019 (.pdf)