Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obeccného zastupiteľstva zo dňa 08.04.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.04.2011 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení a určenie zapisovateľa, navrhovateľov uznesení a overovateľov zápisnice
 3. Rokovací poriadok – pripomienkovanie, návrh na schválenie
 4. Odmeňovací poriadok – pripomienkovanie, návrh na schválenie
 5. Rozpočet na rok 2011 – pripomienkovanie, návrh na schválenie
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica 08.04.2011 (.doc)
Uznesenie 08.04.2011 (.doc)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.03.2011 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, navrhovateľov uznesení a overovateľov zápisnice
 3. Rokovací poriadok
 4. Odmeňovací poriadok
 5. Správa kontrolórky
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica 11.03.2011 (.doc)
Uznesenie 11.03.2011 (.doc)