Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.11.2022. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o  zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  3. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  4. zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  5. vystúpenie starostky
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 5. Určenie platu starostu obce
 6. Diskusia
 7. Záver

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.09.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Predloženie audítorskej správy a overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 29.09.2022 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.07.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Technicko-organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 4. Určenie volebného obvodu
 5. Určenie počtu volených poslancov do obecného zastupiteľstva
 6. Určenie úväzku starostu obce na nové volebné obdobie 2022 – 2026
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.05.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba hlavného kontrolóra obce 
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021
 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
 6. Návrh kúpno-predajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1, 121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s. r. o, Bratislava
 7. Plán práce kontrolórky na druhý polrok 2022
 8. Rozpočtové opatrenia na rok 2022
 9.  Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.03.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Súhrnná správa kontrolnej činnosti za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
 5. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavého kontrolóra obce
 6. Schválenie úveru pre obec
 7. Vyhlásenie zámeru na zámenu pozemku CKN 75/4 a 75/6 zastavaná plocha a odpredaj pozemkov CKN 778/12 ostatná plocha a 77/60 zastavaná plocha
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022 (.pdf)

Čítať ďalej