Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.06.2021

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06.2021. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 4. Správa audítorky obce k záverečnému účtu za rok 2020
 5. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
 6. Žiadosť p. Opltovej Zuzany o súhlas zápisu vecného bremena práva prechodu k stavebnej parcele č. 518/30, 518/31 výstavby rodinných domov z parcely 524/1
 7. VZN č.1/2021 o vyvesovaní volebných plagátov
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021
 9. Rozpočtové opatrenia
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.06.2021 (.pdf)