Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.07.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Technicko-organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 4. Určenie volebného obvodu
 5. Určenie počtu volených poslancov do obecného zastupiteľstva
 6. Určenie úväzku starostu obce na nové volebné obdobie 2022 – 2026
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 11.07.2022 (.pdf)

Prítomní poslanci OZ: Barbora Stranovská, Viera Majková,  Angela Žáková,  Katarína Šikulová, Tibor Kišš
Kontrolórka obce: Daniela Trnková
Starostka obce: Helena Mesárošová
Zapisovateľka: Ľubica Blašková
Starostka obce skonštatovala, že obecné  zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Bod č. 1: Otvorenie

Otvorenie zasadnutia Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných. Za zapisovateľku poveruje: Ľubicu Blaškovú. Za navrhovateľov uznesenia určuje: Angelu Žákovú, Tibora Kišša
Za overovateľov zápisnice určuje: Vieru Majkovú, Katarínu Šikulovú

Návrh uznesenia č. 180 /17/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení  Angelu Žákovú, Tibora Kišša a overovateľov zápisnice Vieru Majkovú, Katarínu Šikulovú.
Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš)
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 180/17/2022 bolo schválené.

Predložený program rokovania na schválenie obecným zastupiteľstvom

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Technicko-organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
 4. Určenie volebného obvodu
 5. Určenie počtu volených poslancov do obecného zastupiteľstva
 6. Určenie úväzku starostu obce na nové volebné obdobie 2022 – 2026
 7. Rôzne
 8. Záver

Návrh uznesenia č. 181/17/2022: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  program rokovania.

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č. 181/17/2022 bolo schválené
.

Bod č. 2: Kontrola uznesení

 Z minulého OZ obecnému úradu vyplynulo vybaviť:

 • Kúpno-predajné zmluvy na parcelu 78/12 a parcelu 93/1,121/1 a zámenné zmluvy

s RF Group s. r. o. Bratislava. Zámenná zmluva je podaná na katastri aj so žiadosťou zapísania geometrického plánu  a Kúpno-predajné zmluvy sú pripravené na podpisy.
Návrh uznesenia č. 182/17/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č. 182/17/2022 bolo schválené.

Bod č. 3: Technicko-organizačné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Starostka obce informovala  poslancov o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022. Poslanci boli oboznámení s podmienkami práva voliť a práva byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. 10. 2022 od 7:00 do 20:00 hod.

Návrh uznesenia č. 183/17/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o technicko – organizačnom zabezpečení

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 183/17/2022 bolo schválené.

Bod č. 4: Určenie volebného obvodu

Obecné zastupiteľstvo  podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určilo na celú obec jeden volebný obvod, nakoľko je v obci 374 oprávnených voličov

Návrh uznesenia č. 184/17/2022:  Obecné zastupiteľstvo určilo 1 volebný obvod pre voľby do samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022
Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.184/17/2022 bolo schválené.

Bod č. 5: Určenie počtu volených poslancov do obecného zastupiteľstva

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. z o obecnom zriadení  § 11 ods. 3  počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce od 41 do 500 obyvateľov volí 3 až 5 poslancov.

Návrh uznesenia č. 185/17/2022:  Obecné zastupiteľstvo určuje voľbu 5.  poslancov na celé volebné obdobie 2022 – 2026, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Šalgočka.

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.185/17/2022 bolo schválené.

Bod č. 6: Určenie úväzku starostu obce na nové volebné obdobie 2022 – 2026

V ustanovení §  11 odsek 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. sa uvádza: „ Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie“. Z toho vyplýva, že toto ustanovenie zakladá právomoc obecného zastupiteľstva určovať pracovný úväzok starostu, a teda rozsahom výkonu funkcie starostu sa myslí rozsah pracovného úväzku.
Návrh uznesenia č. 186/17/2022: Obecné zastupiteľstvo určuje  podľa § 11 ods. 4. písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie rozsah 75 %  výkonu funkcie starostu t. j. 28,125 hodín týždenne.
Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.186/17/2022 bolo schválené.

Bod č. 7: Rôzne

 • Poslanci boli oboznámení s tým, že sa na kultúrnom dome dokončila strecha a odvlhčila sa budova a opravil interiér vo veľkej sále v dôsledku vlhnutia. Tiež sa natrela konštrukcia prístrešku pri kultúrnom dome. Ešte nám ostala urobiť fasáda na budove.
 • Na priestranstve pri pani Meškovej sa umiestnili vyvýšené záhony, do ktorých sa zasadia trvalky.
 • Starostka navrhla odstrániť živý plot v objekte cintorína, ktorý je vysadený z porastu divých sliviek, tento je náročný na údržbu, lebo má už silné tŕne a dochádza pri údržbe k poraneniam pracovníkov a už nespĺňa účel, pre ktorý bol vysadený, že bránil prechodu cez cintorín cez pole zo Zemianskych Sadov. Tiež i pri obecnom úrade porast smrekov z dôvodu preschnutia vo vnútri plotu, ak by sa vykonal údržbový strih, tak je veľká pravdepodobnosť vysušenia celého porastu. Treba tu vyriešiť revitalizáciu priestoru.
 • Stále vo veľkej miere občanom pomáhame riešiť zápisy geometrických plánov, vyňatia z pôdneho fondu a usporiadania stavieb na svojich pozemkoch, ktoré potrebujú zapísať do katastra nehnuteľností.

Návrh uznesenia č. 187/17/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie v bode rôzne.

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.187/17/2022 bolo schválené.

Bod č. 8: Záver

Vzhľadom na skutočnosť, že bol vyčerpaný celý program rokovania obecného zastupiteľstva, starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončila riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Starostka obce: Helena Mesárošová v. r.

Overovateľ: Katarína Šikulová v. r., Viera Majková v. r.

Zapisovateľka:  Ľubica Blašková v. r.