Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.11.2022. Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o  zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  3. zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  4. zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  5. vystúpenie starostky
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 5. Určenie platu starostu obce
 6. Diskusia
 7. Záver

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022 (.pdf)

1. Otvorenie zasadnutia

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šalgočke otvorila a viedla doterajšia starostka obce Helena Mesárošová. Poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2018-2022 za spoluprácu.

 

 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku bola určená p. Ľubica Blašková

Za overovateľov zápisnice po zložení sľubu poslancov OZ  boli určení : p. Barbora Stranovská a p. Peter Kobora

 

Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Predsedníčka volebnej komisie p. Mária Klištincová prečítala zápisnicu  o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí z 29. 10. 2022.

Uznesenie číslo 1/2022

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke

berie na vedomie

 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
 2. vystúpenie novozvolenej starostky.

konštatuje, že

 1. novozvolená starostka obce Šalgočka Helena Mesárošová zložila zákonom predpísaný sľub starostky obce.
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Peter Kobora, Viera Majková, Ing. Katarína Mesárošová PhD., Barbora Stranovská, Angela Žáková.

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

Novozvolená starostka obce oboznámila novozvolených poslancov o programe ustanovujúceho zasadnutia a skonštatovala, že je uznášania schopné.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje navrhovaný program ustanovujúceho OZ

Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie číslo 2/2022 bolo schválené.

 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová menovala za zástupcu starostky pána Petra Koboru, ktorý získal vo voľbách najviac hlasov.

Návrh na uznesenie: OZ berie na vedomie, že starostka obce menovala za svojho zástupcu p. Petra Koboru

Hlasovanie: za 4, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie číslo 3/2022 bolo schválené.

 

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke poveruje poslanca Petra Koboru, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje, že  p. Peter Kobora je poverený zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, ods. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie: za 4, proti: 0, zdržal sa: 1

Uznesenie číslo 4/2022 bolo schválené.

 

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že nezriaďuje obecnú radu.

Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie číslo 5/2022 bolo schválené.

 

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu pre ochranu verejného záujmu a určuje náplň práce komisie a to kontrola  majetkového priznania starostky obce v zmysle článku 7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Určuje náplň komisie:

 • prijíma písomné oznámenia starostu obce v rozsahu ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
 • posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného činiteľa s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činnosti.
 • v prípade pochybností o úplnosti alebo pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení požaduje od dotknutého funkcionára vysvetlenie.
 • podáva obecnému zastupiteľstvu návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzeniu rozporu záujmov.
 • preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov.
 • kontroluje/posudzuje dodržiavanie ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

Návrh na uznesenie: OZ volí:

 • predsedu komisie: Angelu Žákovú,
 • členov komisie: Peter Kobora, Barbora Stranovská, Ing. Katarína Mesárošová, PhD., Viera Majková.

Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie číslo 6/2022 bolo schválené.

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo nezriaďuje ostaté komisie pre jednotlivé oblasti, pri rozhodujúcich témach jedná spolu celé obecné zastupiteľstvo ako celok.

Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie číslo 7/2022 bolo schválené.

 

6. Určenie platu starostu obce

 Obecné zastupiteľstvo po diskusii výsledkoch práce starostky obce za 4 volebné obdobia a plánov do 5. volebného obdobia prišlo k záveru, aby starostka obce požiadala o zmenu pracovného úväzku na plný pracovný úväzok.

 Starostka obce Helena Mesárošová požiadala OZ o zmenu pracovného úväzku z ¾ na celý.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje zmenu úväzku z 3/4 výkonu funkcie starostke obce Helene Mesárošovej na celý úväzok výkonu funkcie.

Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie číslo 8/2022 bolo schválené.

 

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov základný mesačný plat starostke obce Helene Mesárošovej vo výške plného úväzku 1999,00 € po zaokrúhlení bez koeficientu navýšenia.

Návrh na uznesenie: OZ schvaľuje plat starostke obce vo výške 1999,00 €

Hlasovanie: za 5, proti: 0, zdržali sa: 0

Uznesenie číslo 9/2022 bolo schválené.

 

7. Diskusia

Starostka oboznámila poslancov o pripravovanom posedení pre dôchodcov na deň 24. 11. 2022 a plánuje sa mikulášska akcia v obci na deň 05. 12. 2022 a ďalších úlohách do konca kalendárneho roka. Nasledujúce zasadnutie OZ bude 12. 12. 2022.

 

8. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce Helena Mesárošová s poďakovaním všetkým prítomným za účasť.

 Starostka obce: Helena Mesárošová v. r.          

Overovateľ: Peter Kobora   v. r. ,Barbora Stranovská   v. r.          

 Zapisovateľka:  Ľubica Blašková  v. r.