Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.05.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba hlavného kontrolóra obce 
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021
 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
 6. Návrh kúpno-predajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1, 121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s. r. o, Bratislava
 7. Plán práce kontrolórky na druhý polrok 2022
 8. Rozpočtové opatrenia na rok 2022
 9.  Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022 (.pdf)

Prítomní poslanci OZ:

Barbora Stranovská, Viera Majková,  Angela Žáková,  Katarína Šikulová,

Neprítomní poslanci OZ:
Tibor Kišš – sa ospravedlnil

Kontrolórka obce: Daniela Trnková
Starostka obce: Helena Mesárošová
Zapisovateľka: Ľubica Blašková
Starostka obce skonštatovala, že obecné  zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

 

Bod č. 1: Otvorenie

Otvorenie zasadnutia. Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných. Za zapisovateľku poveruje: Ľubicu Blaškovú. Za navrhovateľov uznesenia určuje : p. Majkovú, p. Šikulovú. Za overovateľov zápisnice určuje: p. Stranovskú, p. Žákovú.

Návrh uznesenia č. 165 /16/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení p. Majkovú, p. Šikulovú a overovateľov zápisnice p. Stranovskú, p. Žákovú.
Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 165/16/2022 bolo schválené.

Predložený program rokovania na schválenie obecným zastupiteľstvom

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba hlavného kontrolóra obce 
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021
 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
 6. Návrh kúpno-predajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1, 121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s. r. o, Bratislava
 7. Plán práce kontrolórky na druhý polrok 2022
 8. Rozpočtové opatrenia na rok 2022
 9.  Rôzne
 10. Záver

Návrh uznesenia č. 166/16/2022: Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  program rokovania.
Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č. 166/16/2022 bolo schválené.

 

Bod č. 2: Kontrola uznesení

 Z minulého OZ obecnému úradu vyplynulo vybaviť:

 • Pripravenie kúpno-predajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1,121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s. r. o. Bratislava

Návrh uznesenia č. 167/16/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č. 167/16/2022 bolo schválené.

 

Bod č. 3: Voľba hlavného kontrolóra obce 

Obecné zastupiteľstvo Šalgočka v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra Obce Šalgočka na deň 30. 05. 2022. Na voľby hlavného kontrolóra Obce Šalgočka bola doručená 1 uzatvorená obálka od  Daniely Trnkovej.
Poslanci OZ sa so žiadosťou oboznámili. Výberového konania sa zúčastnila  pani Daniela Trnková, ktorá predniesla poslancom OZ svoj zámer práce, oboznámila ich so stručným profesijným  životopisom. OZ skonštatovalo, že uchádzačka o kontrolórku obce splnila všetky náležitosti, aby bola zaradená do výberového konania. Hlavný kontrolór obce Šalgočka  sa volí  na obdobie šesť rokov od 01. 06. 2022 do 31. 05. 2028 na  úväzok 1/10. Na základe uvedeného OZ skonštatovalo, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh uznesenia č. 168/16/2022: Obecné zastupiteľstvo volí v súlade s § 11 ods. 4 písm. j , § 18a ods. 1 a § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do funkcie hlavného kontrolóra Danielu Trnkovú na obdobie šesť rokov od 01. 06. 2022 do 31. 05. 2028 na pracovný úväzok 1/10.

Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č. 168/16/2022 bolo schválené.

 

Bod č. 4: Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021

Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k návrhu záverečnému účtu za rok 2021. Konštatovala, že návrh záverečného účtu za rok 2021 je v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obecnému zastupiteľstvu odporúča schváliť návrh záverečného účtu obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Návrh uznesenia č. 169/16/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2021.
Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č.169/16/2022 bolo schválené.

 

Bod č. 5: Návrh záverečného účtu obce za rok 2021

Ekonómka predniesla obecnému zastupiteľstvu návrh záverečného účtu za rok 2021, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli od 13. 05. 2022. Informovala o hospodárený obce za rok 2021 s prebytkom vo výške 4 820,22 € a tvorbou rezervného fondu.

Návrh uznesenia č. 170/16/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce v roku 2021 bez výhrad.

Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č.170/16/2022 bolo schválené.

Návrh uznesenia č. 171/16/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške 4 820,22 €.

Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č.171/16/2022 bolo schválené.

 

Bod č. 6: Návrh kúpnopredajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1, 121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s. r. o. Bratislava

Návrh kúpnopredajnej zmluvy k odpredaju pozemkov zameraných geometrickým plánom na oddelenie pozemkov parcelné čísla 78/18-22 overený Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom pod číslom 735/2022 zo dňa 30. 05. 2022 ostatná plocha vo výmere 1730 m² katastrálne územie Šalgočka uzatvárajú s kupujúcimi pozemku  Ing. Martin Práznovský CKN 78/20 vo výmere 300 m², Ľudovítom Martinkom a manželkou Annou parcela CKN 78/19 vo výmere 303 m², Dušanom Mesárošom a manželkou Adrianou CKN 78/18 vo výmere 310 m², Mgr. Nikolou Hornákovou CKN 78/12 vo výmere 550 m² druh pozemkov ostatná plocha, v cene 8,28 €/m². Podmienkou vkladu do katastra bude zaplatenie kúpnej ceny na účet obce a poplatok vkladu do katastra do pokladne obce. 

Návrh uznesenia č. 172/16/2022Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnopredajnej zmluvy s Ing. Martin Práznovský CKN 78/20 vo výmere 300 m², Ľudovítom Martinkom a manželkou Annou parcela CKN 78/19 vo výmere 303 m², Dušanom Mesárošom a manželkou Adrianou CKN 78/18 vo výmere 310 m², Mgr. Nikolou Hornákovou CKN 78/12 vo výmere 550 m² druh pozemkov ostatná plocha, v cene 8,28 €/m².

Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č.172/16/2022 bolo schválené.

Poslanci sa oboznámili zo zámennou zmluvou s RF Group s. r. o. Bratislava a Obcou Šalgočka, ktorá bola vypracovaná podľa schváleného zámeru t.j. plocha miestnej komunikácie parcela 75/4 vo výmere 156 m² a 75/6 vo výmere 4 m² spolu 160 m² registra CKN za parcelu77/60 vo výmere 42 m² a 78/21 vo výmere 258 m² a 78/22 vo výmere 9 m² registra CKN spolu 309 m², ktoré vznikli zameraným geometrickým plánom na oddelenie pozemkov parcelné čísla 78/18-22 overený Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom pod číslom 735/2022 zo dňa 30. 05. 2022 ostatná plocha. Rozdiel hodnoty pozemkov bude finančne dorovnaný vo výške 1245,52 v prospech obce Šalgočka. Podmienkou vkladu do katastra bude zaplatenie kúpnej ceny na účet obce a poplatok vkladu do katastra do pokladne obce.

Návrh uznesenia č. 173/16/2022:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámennú zmluvu s RF Group s. r. o., Bratislava.                  
Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č.173/16/2022 bolo schválené.

Návrh uznesenia č. 174/16/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnopredajnú zmluvu Pavlovi Spodniakovi a manželke Ivete registra EKN z parcely 93/1 zastavaná plocha  a 121/1 ostatná plocha odčlenených geometrickým plánom č. 253/2022 zo dňa 04. 03. 2022 vzniknuté parcely 121/3 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 178 m², 93/9 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 13 m² cena pozemku je 15,91 € / m².

Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová )  
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.174/16/2022 bolo schválené.

 

Bod č. 7: Plán práce kontrolórky na druhý polrok 2022

Hlavná kontrolórka prečítala plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022. Poslanci OZ nemali k nemu pripomienky.

Návrh uznesenia č. 175/16/2022:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022.              
Hlasovanie:
Prítomní                       4
Za                                4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)
Proti                            0
Zdržal sa hlasovania   0
Uznesenie č.175/16/2022 bolo schválené.


Bod č. 8:
Rozpočtové opatrenia na rok 2022

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 navýšenie príjmov z dôvodu bankového úveru a refundácií a preplatkov a úprava výdavkových položiek podľa čerpania v rámci rozpočtových kapitol.

Rozpočet bol upravený podľa zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa § 14 ods. 2 pís. b), c), d) upravené k 31. 03. 2022.

Návrh uznesenia č. 176/16/2022:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022.

Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.176/16/2022 bolo schválené.

Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022. Rozpočet bol upravený podľa zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa § 14 ods. 2 pís. c),  upravené k 03. 05. 2022. Úprava sa týka navýšenia vo výdavkovej časti  na položke 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie z dôvodu pracovnej cesty Miestna samospráva v Alsasku a orgány EU v Štrasburgu organizovanej ZMO Jaslovské Bohunice v sume 1090,00 €, starostka si preddavok zaplatila v sume 600,00 €. Po predložení dokladov jej záloha bude preplatená.

Návrh uznesenia č. 177/16/2022:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2022

Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č.177/16/2022 bolo schválené.

 Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022 navýšenie príjmov obce za užívanie verejných priestranstiev a presun výdavkov v rámci rozpočtových položiek. Rozpočet bol upravený podľa zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa § 14 ods. 2 pís. a), b) upravené k 30. 05. 2022

Návrh uznesenia č. 178/16/2022:  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2022.

Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová)
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č.178/16/2022 bolo schválené.

 

Bod č. 9: Rôzne

 • Bude treba pripraviť zmenu VZN o ochrannom pásme cintorína na 6 m, ak sa rozhýbe projekt etapy výstavby RD za cintorínom a tiež zmeny a doplnky územného plánu, keď sa predávajúci a budúci majiteľ dohodnú na vízii územia. Je tam potrebné zmeniť naplánované miestne komunikácie, ktoré boli pôvodne navrhnuté.
 • Atómové elektrárne vyhlásili výzvu na zlepšenie kvality života vo vybraných obciach v okruhu 20 km pásme, tak sme podali žiadosť na merač rýchlosti.
 • TTSK predseda nám poskytol dotáciu na cestičky v parku pod kostolom vo výške 2000,00 € a 1000,00 € na projekt Deň pre Šalgočku a jej priateľov.
 • Komunálna poisťovňa nám poskytla dotáciu 160,00 € na MDD a 200,00 € na dobrovoľnícku činnosť – prídu do obce niečo maľovať, pozametať dňa 10. 06. 2022.
 • Družobný deň dňa 25. 06. 2022 sa koná v Zemianskych Sadoch.
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra na žiadosť našich 3 obcí začala pripravovať práce na projektovej dokumentácii na kanalizáciu Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady s tým, že budeme napojený na čističku do Zemianskych Sadov a následne do Paty. V Pate sa momentálne bude rozširovať čistička odpadových vôd tak, aby táto postačovala obývanému územiu Šalgočka – Pata .

 

Návrh uznesenia č. 179/16/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie v bode rôzne.

Hlasovanie:
Prítomní 4
Za 4 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č.179/16/2022 bolo schválené.

Bod č. 10: Záver

Vzhľadom na skutočnosť, že bol vyčerpaný celý program rokovania obecného zastupiteľstva, starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončila riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

Starostka obce: Helena Mesárošová  v. r.   

Overovateľ: Angela Žáková v. r., Barbora Stranovská v. r.   

Zapisovateľka:  Ľubica Blašková v. r.