Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.03.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Súhrnná správa kontrolnej činnosti za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
 5. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavého kontrolóra obce
 6. Schválenie úveru pre obec
 7. Vyhlásenie zámeru na zámenu pozemku CKN 75/4 a 75/6 zastavaná plocha a odpredaj pozemkov CKN 778/12 ostatná plocha a 77/60 zastavaná plocha
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.03.2022 (.pdf)

Prítomní poslanci OZ: Barbora Stranovská, Viera Majková, Angela Žáková, Katarína Šikulová, Tibor Kišš
Kontrolórka obce: Daniela Trnková
Starostka obce – Helena Mesárošová
Zapisovateľka – Ľubica Blašková
Starostka obce skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

Bod č. 1: Otvorenie
Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Helena Mesárošová privítala prítomných.
Za zapisovateľku určila: Ľubicu Blaškovú.
Za navrhovateľov uznesenia navrhla: p. Žákovú, p. Stranovskú
Za overovateľa zápisnice navrhla: p. Majkovú, p. Kišša
Návrh uznesenia č. 155 /15/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovateľov uznesení pána Žákovú a pani Stranovskú a overovateľov zápisnice p. Majkovú a p.Kišša .

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 155/15/2022 bolo schválené.

Predložený program rokovania na schválenie OZ

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Súhrnná správa kontrolnej činnosti za rok 2021
 4. Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
 5. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavého kontrolóra obce
 6. Schválenie úveru pre obec
 7. Vyhlásenie zámeru na zámenu pozemku CKN 75/4 a 75/6 zastavaná plocha a odpredaj pozemkov CKN 778/12 ostatná plocha a 77/60 zastavaná plocha
 8. Rôzne
 9. Záver

Návrh uznesenia č. 156/15/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania.

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0

Uznesenie č. 156/15/2022 bolo schválené.

Bod č. 2: Kontrola uznesení

Z minulého OZ obecnému úradu vyplynulo vybaviť:

 • Prevod kúpno-predajnej zmluvy p. Kramolišová prebehol bez problémov návrh vkladu bol podaný 13. 1. 2022, kupujúca kúpnu cenu zaplatila 3. 1. 2022, schválený zápis do katastra nehnuteľností bol 3. 2. 2022.

Návrh uznesenia č. 157/15/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesenia.

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 157/15/2022 bolo schválené.

Bod č. 3: Súhrnná správa z kontrolnej činnosti za rok 2021

Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom súhrnnú správu z kontrolnej činnosti za rok 2021,v ktorej informovala poslancov o vykonaných kontrolách v priebehu roka 2021.
Návrh uznesenia č. 158/15/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie súhrnnú správu z kontrolnej činnosti za rok 2021.

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č. 158/15/2022 bolo schválené.

Bod č. 4: Rozpočtové opatrenie č. 7/2021

Rozpočet bol upravený podľa zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov podľa § 14 ods. 2 pís. a). presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Návrh uznesenia č. 159/15/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2021.
Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.159/15/2022 bolo schválené.

Bod č. 5: Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce

Pretože končí funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce k 31. 5. 2022, je potrebné aby OZ rozhodlo o vyhlásení výberového konania a pracovný pomer hlavného kontrolóra bude dohodnutý na 10 % úväzok. Pracovný čas je 3,75 hodiny týždenne.

Návrh uznesenia č. 160/15/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 10 % úväzok hlavného kontrolóra

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.160/15/2022 bolo schválené.

Podľa zákona č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení § 18a odsek 8c) končí funkčné obdobie k 31. 05. 2022. Obecné zastupiteľstvo je povinné vyhlásiť výberové konanie, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra.

Návrh uznesenia č. 161/15/2022: Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce.

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.161/15/2022 bolo schválené.

Bod č. 6: Schválenie úveru pre obec

Obec tento rok plánuje odvlhčenie budovy, výmenu krytiny a novú fasádu na kultúrnom dome. Na základe prieskumu trhu za vykonané práce s plánovanou rekonštrukciou kultúrneho domu sa zistilo, že obec bude potrebovať prijať úver vo výške 50 000,00 EUR. Kontrolórka obce v stanovisku k dodržaniu podmienok pre prijatie úveru – návratných zdrojov financovania, konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky na prijatie úveru. Oslovili sme banku, v ktorej máme založený bežný účet, od ktorej čerpáme veľmi výhodný úver. Ponuka na úver je s dobou splatnosti 7 rokov a výška splátky je zachovaná tak ako doteraz. Úver bude poskytnutý bez hnuteľnej a zmenkovej zábezpeky.
Návrh uznesenia č. 162/15/2022: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prijatím úveru od Prima banky Slovensko, a.s. vo výške 50 000,00 EUR na modernizáciu kultúrneho domu so splatnosťou a 7 rokov.
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.162/15/2022 bolo schválené.

Bod č. 7: Vyhlásenie zámeru na zámenu pozemku CKN 75/4 a 75/6 zastavaná plocha a odpredaj pozemkov CKN 778/12 ostatná plocha a 77/60 zastavaná plocha

Vyhlásenie zámeru na zámenu pozemkov pod miestnou komunikáciou pred barokovou kúriou CKN 75/4 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 156 m² a 75/6  zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 4 m² spolu 160 m² vo vlastníctve RF Group, s. r. o. Zámočnícka 8,  Bratislava. Za výmeru z pozemku CKN 77/60 zastavaná plocha a nádvoria výmera 42 m²  a za parcely, ktoré vzniknú zameraním geometrickým plánom parcely číslo CKN 78/12 ostatná plocha vo výmere 1730 m² do výmery 160 m² RF Group, s. r. o. Zámočnícka 8,  Bratislava s finančným vyrovnaný v prospech obce Šalgočka. Po vyhlásení zámeru všetci užívatelia obecného pozemku sa vyzvú, či majú záujem o kúpu pozemku. Cena podľa znaleckého posudku č. 6/22 spracovaný znalcom Ing. Františkom Hontvárim je 8,28 EUR/ m². Terajší užívatelia dostanú predkupné právo na odkúpenie pozemku. Tiež bol spracovaný znalecký posudok na odpredaj pozemkov EKN z parcely 93/1 a 121/1 odčlenených geometrickým plánom č. 253/2022, cena pozemku č. 7/22 spracovaný znalcom Ing. Františkom Hontvárim je 15,91 € / m².

Návrh uznesenia č. 163/15/2022

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zámeru k zámene  pozemkov CKN 75/4 vo výmere 156 m²  a 75/6 vo výmere 4 m²  vo vlastníctve RF Group, s. r. o. Zámočnícka 8,  Bratislava za CKN v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta kde sa nachádza miestna komunikácia za pozemky , ktoré boli odčlenené geometrickým plánom 015/2022 na oddelenie pozemkov p. č. 78/18-22 z pozemku č. 78/12 o výmere 1730 m², ostatná plocha –   78/21 vo výmere 258 m² 78/22 vo výmere 9 m²  zapísaná na LV 400 v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta, a parcelu CKN 77/60 vo výmere 42 m² zastavaná plocha zapísaná na LV 599 v k.ú. Šalgočka, obec Šalgočka, okres Galanta. Vo vlastníctve RF Group, s.r.o. Bratislava u. Zámočnícka 8 kde sa nachádza miestna komunikácia  na parcele CKN  75/4 vo výmere 156 m², 75/6 vo výmere 4 m²  spolu 160 m² hodnota jednotkovej ceny na týchto pozemkoch je 8,18 €/ m² podľa znaleckého posudku t.j. spolu hodnota 1308,8 €. Vo vlastníctve  obce Šalgočka parcelu CKN 77/60 vo výmere 42 m² zastavaná plocha a nádvoria  v hodnote 8,18 €/ m² spolu 343,56 € a 78/21 vo výmere 258 m² 78/22 vo výmere 9 m²  spolu 309 m² hodnota jednotkovej ceny na týchto pozemkoch je 8,28 € podľa znaleckého posudku t.j. spolu hodnota = 2554,32 €. Rozdiel hodnoty bude finančne vyrovnaný  vo výške 1245,52 € a poplatok za návrh vkladu do katastra v prospech obce Šalgočka.

Hlasovanie:

Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Kišš ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.163/15/2022 bolo schválené.Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ

Návrh uznesenia č. 164/15/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zámeru k odpredaju pozemkov zameraných geometrickým plánom č. 015/2022 na parcele CKN 78/12 ostatná plocha vo výmere 1730 m² katastrálne územie Šalgočka predkupným právom užívateľov pozemku  Jozef Práznovský a manželka Veronika – syn Ing. Martin Práznovský 78/20 vo výmere 300 m², Ľudovít Martinka a manželka Anna 78/19 vo výmere 303 m², Dušan Mesároš a manželka Adriana 78/18 vo výmere 310 m² ,  Mgr. Nikola Hornáková78/12 vo výmere 550 m², RF Group, s. r. o. Zámočnícka 8,  Bratislava 78/21 vo výmere 258 m² a 78/22 vo výmere 9 m² v cene 8,28 €/m² podľa znaleckého posudku č. 6/22.

Hlasovanie:

Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Šikulová ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.164/15/2022 bolo schválené. Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ

Návrh uznesenia č. 165/15/2022: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zámeru k odpredaju pozemkov predkupným právom Pavlovi Spodniakovi a manželke Ivete registra EKN z parcely 93/1 zastavaná plocha  a 121/1 ostatná plocha odčlenených geometrickým plánom č. 253/2022 vzniknuté parcely 121/3 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 178 m², 93/9 zastavaná plocha a nádvoria vo výmere 13 m² cena pozemku je 15,91 € / m² podľa znaleckého posudku č. 7/22 . Týmto sa scelí stavebná parcela kde je postavená novostavba RD.

Hlasovanie:

Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Šikulová ) 
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.165/15/2022 bolo schválené. Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov OZ

Bod č. 8: Rôzne

 • Starosta obce v Zemianskych Sadoch chce tento rok dokončiť prerušenú sériu Družobného dňa obcí Zemianske Sady – Pusté Sady – Šalgočka dňa 25.6. 2022 v Zemianskych Sadoch.
 • Slovenský pozemkový fond nám previedol pozemky detského parku pod cintorínom, cestu v ulici pri cintoríne a betónovú cestu pred Šikulovými. Potrebujú ešte doklady na odvodňovacie kanály v ulici pri cintoríne a pri transformátore od Slovenského vodohospodárskeho podniku, že ich nemajú v správe, ale aj to už bude dotiahnuté.
 • Tento rok obec plánuje urobiť Deň zeme, stavanie Mája, súťaž vo varení gulášu, Šarkaniádu na hody, uvítanie do života detí narodených v roku 2021, MDD obec plánuje usporiadať len pre svoju obec.
 • Na obec prišla ponuka na merač rýchlosti v sume 2070,00 Eur s DPH.
 • Informácia o projektovom zámere III. etapa rodinných domov „Za kostolom“
 • Projekt studničky v katastri obce Šalgočka bola podaná žiadosť o dotáciu z COOP Jednota

Návrh uznesenia č. 166/15/2022: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie v bode rôzne.

Hlasovanie:
Prítomní 5
Za 5 ( Stranovská, Žáková, Majková, Šikulová, Šikulová )
Proti 0
Zdržal sa hlasovania 0
Uznesenie č.164/15/2022 bolo schválené.

Bod č. 9: Záver

Vzhľadom na skutočnosť, že bol vyčerpaný celý program rokovania obecného zastupiteľstva, starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na zasadnutí a ukončila riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Starostka obce: Helena Mesárošová v. r.
Overovateľ: Viera Majková v. r.
Tibor Kišš v. r.
Zapisovateľka: Ľubica Blašková v. r.