Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 03.10.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.10.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Ponuka na pripojenie optickej internetovej firmy Tlapnet, Internet Slovakia
 4. Príprava návrhov k novelizácii VZN cintorín, o chove a držaní psov, dane a poplatky, o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
 5. Smernica o nakladaní s majetkom obce podľa novej právnej úpravy
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku Eva Práznovská
 8. Zmena zámeru o odpredaj obecného pozemku Róbert a Irena Klemensichoví na Lukáš Klány
 9. Schválenie kúpnej zmluvy Obec Šalgočka parcela č. 66
 10. Rôzne
 11. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 03.10.2023 (.pdf)