Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2023

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2023. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Audítorská správa overenia účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022
 4. Zásady podávania, prejednania a evidovania oznámení týkajúceho sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
 5. VZN 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj
 6. Prejednanie protestu prokurátora k VZN o chove a držaní psov a schválenie nového VZN 2/2023 o chove a držaní psov
 7. VZN 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. VZN 4/2023 o obecnej zeleni
 9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
 10. Kúpno-predajná zmluva na odpredaj obecného pozemku Lukáš Klány
 11. Kúpno-predajná zmluva na odpredaj obecného pozemku Eva Práznovská
 12. Rozpočtové opatrenia
 13. Správa kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
 14. Rozpočet obce na rok 2024
 15. Plán kontrolnej činnosti a prvý polrok 2024
 16. Rôzne
 17. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 12.12.2023 (.pdf)