Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2014 s programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa o činnosti obce za volebné obdobie 2010-2014
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie
  7. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.11.2014 (.pdf)