Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014 s programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh úpravy VZNO o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
  4. VZNO o zásobovaní pitnou vodou, VZNO o miestnych poplatkoch
  5. Návrh rozpočtu na rok 2015
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014 (.pdf)