Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 4.12.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014 s programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
  4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
  5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
  6. Voľba zástupcu starostu
  7. Diskusia
  8. Schválenie uznesenia

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.12.2014 (.pdf)