Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2013 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2012, správa kontrolórky obce
 4. Návrh zmeny územného plánu obce
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Zápisnica 15.03.2013 (.docx)
Uznesenie 15.03.2013 (.docx)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách obce, zmeny vo VZN o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti) podľa úpravy textu zákona
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na rok 2013
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Zápisnica 13.12.2012 (.docx)
Uznesenie 13.12.2012 (.docx)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.10.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 08.10.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácie o výstavbe nájomných domčekov s investorom p. Vitekom
 4. Informácia o investičných akciách prevedených v roku 2012
 5. Výrub drevín topoľov areál – ihrisko
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica 08.10.2012 (.docx)
Uznesenie 08.10.2012 (.docx)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Auditorská správa a Záverečný účet obce za rok 2011
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý ¼ rok 2012
 5. Návrh VZN o dotáciách z rozpočtu obce
 6. Návrh VZN o nakladaní s majetkom obce
 7. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – Rojíček Peter
 8. Rôzne – príprava V. družobného dňa
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica 18.06.2012 (.docx)
Uznesenie 18.06.2012 (.docx)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2011
 4. Záverečný účet obce za rok 2011
 5. Odmeňovací poriadok Obce Šalgočka na rok 2012
 6. Žiadosti o odpredaj obecných pozemkov
 7. Delegovanie člena do Rady školy za obec
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Zápisnica 14.03.2012 (.doc)
Uznesenie 14.03.2012 (.doc)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2011

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2011 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2011
 4. VZN o odpadoch a miestnych poplatkoch – návrh úpravy
 5. Návrh rozpočtu na rok 2012
 6. Rôzne
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

Zápisnica 16.12.2011 (.doc)
Uznesenie 16.12.2011 (.doc)