Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 09.12.2013 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za 3.štvrťrok roku 2013
 4. Návrh úpravy VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
 5. Návrh rozpočtu na rok 2014
 6. Zámer obce na zámenu obecného pozemku
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Zápisnica 09.12.2013 (.pdf)
Uznesenie 09.12.2013 (.pdf)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.10.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 07.10.2013 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba kontrolóra obce
 4. Rôzne a diskusia
 5. Návrh na uznesenie
 6. Záver

Zápisnica 07.10.2013 (.pdf)
Uznesenie 07.10.2013 (.pdf)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.09.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.09.2013 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Voľba kontrolóra obce
 4. Rôzne a diskusia
 5. Návrh na uznesenie
 6. Záver

Zápisnica 06-09-2013 (.docx)
Uznesenie 06-09-2013 (.docx)

Zápisnica a uzesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2013 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Záverečný účet, audítorská správa obce za rok 2012, správa kontrolórky obce
 4. Rôzne a diskusia
 5. Návrh na uznesenie
 6. Záver

Zápisnica 27.06.2013 (.docx)
Uznesenie 27.06.2013 (.docx)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.03.2013 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2012, správa kontrolórky obce
 4. Návrh zmeny územného plánu obce
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Zápisnica 15.03.2013 (.docx)
Uznesenie 15.03.2013 (.docx)

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2012 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Návrh VZN o rozpočtových pravidlách obce, zmeny vo VZN o miestnych daniach (daň z nehnuteľnosti) podľa úpravy textu zákona
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na rok 2013
 5. Rôzne
 6. Diskusia
 7. Návrh na uznesenie
 8. Záver

Zápisnica 13.12.2012 (.docx)
Uznesenie 13.12.2012 (.docx)