Zápisnica a uznenenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.03.2014

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.03.2014 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2013
  4. Správa kontrolórky obce, plán činnosti kontrolórky obce na rok 2014
  5. Plat starostky obce a kontrolórky obce na rok 2014
  6. Rôzne – príprava obecných akcií, informácia o podaných žiadostiach o dotácie pre obec, inf. o ukončení ROEP
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Zápisnica 27.03.2014 (.pdf)
Uznesenie 27.03.2014 (.pdf)