Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
  4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2016 audítorom
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017 (.pdf)