Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2017
  4. Prerokovanie zámeru o zámene pozemkov s RaVOD Pata
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017 (.pdf)