Návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2024, 2025 a 2026. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu viacročného rozpočtu obce Šalgočka  zostavený na roky 2024, 2025, 2026:

 • mailom na adresu: obecnyurad@salgocka.sk
 • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách.

Termín na uplatnenie pripomienok: od 29. 11. 2023 do 08. 12. 2023.

Návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 – príjmy (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 – výdavky (.pdf)

Farské oznamy od 26. novembra do 3. decembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. novembra do 3. decembra 2023.

Čítať ďalej

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2024.

Tematické kontroly:

 1. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2024 -30.06.2024
 2. Kontrola inventarizácie majetku za rok 2023

Pravidelné kontroly:

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2024 – 30.06.2024
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2024 – 30.06.2024
 • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.1.2024-30.06.2024

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2023.
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2024.

Posedenie dôchodcov 2023

Pozvánka na Mikulášsky trh 2023

Obec Šalgočka srdečne pozýva všetkých malých aj veľkých na Mikulášsky trh, ktorý sa bude konať v sobotu 2. decembra 2023 v spoločenskej záhrade Kultúrneho domu Šalgočka. Program:

 • o 14.00 hod. – otvorenie  Mikulášskeho trhu – môžete si zakúpiť vianočné oblátky, trubičky, med, medovníky, vianočné pečivo, rôzne darčeky, vianočné ozdoby a iný tovar
 • o 15:00 hod. – adventné pásmo  hudby a kolied
 • o 16.00 hod. – NEBO-PEKLO – príchod Mikuláša s anjelmi a čertami a pekelnou  „OHŇOVOU SHOW“, rozdávanie mikulášskej nádielky deťom

 Počas trhu bude pripravené bohaté občerstvenie – cigánska pečienka, varené vínko,  adventný punč, malá cukráreň. Pre deti mikulášske maľovanie na tvár.

Príďte sa naladiť na adventnú nôtu.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Šalgočka

Návrh VZN č. 4/2023 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

Obecné zastupiteľstvo/mestské zastupiteľstvo v Šalgočke podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Návrh VZN č. 4/2023 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene (.pdf)