Vianočná výzdoba 2023

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 9/2023

Dražby realít, s.r.o. ako dražobná spoločnosť oprávnená k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov zverejňuje v zmysle ustanovenia §17 zákona o dobrovoľných dražbách oznámenie o dobrovoľnej dražbe.

Predmetom dražby sú pozemky v katastrálnom území obce Šalgočka. Dražba sa bude konať dňa 22.01.2024 o 10:00 v Kultúrnom dome Bernolákovo, Hlavná 107, 900 27 Bernolákovo (prízemie, malá sála.)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 9/2023 – úplné znenie a podrobnosti (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Patrícia Klemensichová

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 07.01.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Patrícia Klemensichová (.pdf)

PF 2024

Veselé Vianoce  a šťastný Nový rok 2024 praje starostka obce, obecné zastupiteľstvo,  zamestnanci obecného úradu obce Šalgočka

Lásky, šťastia hodiny

 v kruhu svojej rodiny,

užite si spoločne,

krásne sviatky vianočné.

Zvýšené riziko vzniku požiaru počas Vianočných sviatkov 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante upozorňuje občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov 2023.

Predo dvermi sú najkrajšie sviatky roka Vianoce, ktoré do rodín prinášajú pokoj a pohodu. Hasičský a záchranný zbor Vám želá ich príjemné prežitie, aby ich pohodu nenarušila žiadna nežiaduca udalosť. Preto nám dovoľte dať niekoľko rád aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a v pohode:

  • stromček umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies a kozubov,
  • na stromčeku neumiestňujte sviečky ani prskavky,
  • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia a nevykonávajte žiadne neodborné zásahy,
  • pri odchode z domu a počas noci, osvetlenie stromčeka vypínajte,
  • adventný veniec pokladajte na pevný a podľa možnosti nehorľavý podklad v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov v byte ako sú záclony, závesy…,
  • sviečky na adventnom venci stabilne zaistite, aby sa zabránilo ich vypadnutiu,
  • sviečky na adventnom venci nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či domácich zvierat.

Vítanie a oslava príchodu nového roka je často spojené s používaním pyrotechniky. Používajte pyrotechniku iba certifikovanú a zakúpenú v obchode. Pri používaní pyrotechniky sa držte zásad bezpečného zaobchádzania, ktoré si treba dôkladne prečítať pred samotným použitím. Pyrotechnika nepatrí do rúk detí a zamedzte prístupu detí k pyrotechnike. Pri používaní pyrotechniky dbajte o to, aby pyrotechnika bola nasmerovaná mimo budov, skládok horľavých materiálov a lesov.

Tieto sviatočné sa vyznačujú zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne vznikajú požiare, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský faktor ako je nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.

V prípade, že by došlo k požiaru, ihneď kontaktujte hasičov na čísle 150 alebo 112. Ak je oheň menší, skúste ho uhasiť hasiacim prístrojom alebo iným spôsobom.

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Obec Šalgočka v súlade s § 10 ods. 9 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (.pdf)