Návrh VZN č. 4/2023 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

Obecné zastupiteľstvo/mestské zastupiteľstvo v Šalgočke podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Návrh VZN č. 4/2023 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene (.pdf)

Návrh VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šalgočka

Obec Šalgočka zverejňuje návrh Všeobcene záväzného nariadenia č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šalgočka.  Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady    (ďalej len „miestne dane a miestny poplatok“) na území obce Šalgočka.

Návrh VZN č. 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Šalgočka (.pdf)

Návrh VZN č. 2/2023 o podmienkach držania psov na území obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene obce č. 2/2023 o podmienkach držania psov na území obce Šalgočka.

Návrh VZN č. 2/2023 o podmienkach držania psov na území obce Šalgočka (.pdf)

Návrh VZN č. 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Obec Šalgočka na základe originálneho výkonu samosprávnej funkcie podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2 a §7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení neskorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len  „VZN“) č. 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj.

Návrh VZN č. 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj (.pdf)