Návrh VZN č. 4/2023 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene

Obecné zastupiteľstvo/mestské zastupiteľstvo v Šalgočke podľa § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

Návrh VZN č. 4/2023 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene (.pdf)