Návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026

Obec Šalgočka zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2024, 2025 a 2026. Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu viacročného rozpočtu obce Šalgočka  zostavený na roky 2024, 2025, 2026:

  • mailom na adresu: obecnyurad@salgocka.sk
  • ústne do zápisnice na obecnom úrade v Šalgočke v úradných hodinách.

Termín na uplatnenie pripomienok: od 29. 11. 2023 do 08. 12. 2023.

Návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 – príjmy (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 – výdavky (.pdf)