Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2024.

Tematické kontroly:

  1. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2024 -30.06.2024
  2. Kontrola inventarizácie majetku za rok 2023

Pravidelné kontroly:

  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2024 – 30.06.2024
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2024 – 30.06.2024
  • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.1.2024-30.06.2024

Ostatné kontroly:

  • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

  • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2023.
  • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2024.