Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostka obce Helena Mesárošová zvoláva na deň 21. 11. 2022 (pondelok) o 17:00 hod. zasadnutie ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome. Program:

 1. Otvorenie
  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
  4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  5. Vystúpenie starostu.
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 6. Určenie platu starostu obce.
 7. Diskusia.
 8. Záver.

Referendum 21.01.2023 – Utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8  odsek 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Referendum 21.01.2023 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – Informácia pre voliča

Obec Šalgočka zverejňuje informácie k referendu, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.

Čítať ďalej

Farské oznamy od 7. do 13. novembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 13. novembra 2022.

Čítať ďalej

Prechádzka strašidelným lesom 2022

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie – Výrobný areál OK + SK spol. s r.o.

Navrhovateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 30.6.2022 na Obecný úrad v Šalgočke, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, SO 02 – Skladový objekt, SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, SO 04 – Prípojky inžinierskych sietí, SO 05 – Oplotenie, SO 06 Sadové úpravy, na pozemkoch parcela číslo u parcela číslo 173/11, 173/89, s vybudovaním vjazdu na cestu III/1313, na pozemku parcela číslo 189/2, kat. územie Šalgočka.

Obec Šalgočka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto: podľa § 39, 39a stavebného zákona a § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vy-konávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, SO 02 – Skladový objekt, SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, SO 04 – Prípojky inžinierskych sietí, SO 05 – Oplotenie, SO 06 Sadové úpravy, na pozemkoch parcela číslo u parcela číslo 173/11, 173/89, s vybudovaním vjazdu na cestu III/1313, na pozemku parcela číslo 189/2, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie – Výrobný areál OK + SK spol. s r.o. – úplné znenie (.pdf)