Referendum 21.01.2023 – Oznamovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda do 24. novembra 2022 do 24.00 hod.

Referendum 21.01.2023 – Oznamovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (.pdf)

 

Referendum 21.01.2023 – Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

V súlade zo zákonom číslo  180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenúva Ľubicu Blaškovú , 920 56  Dvorníky 696 zamestnankyňu obecného úradu Šalgočka do funkcie  zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v obci Šalgočka v referende,  ktoré sa koná 21. januára 2023.

Kontakt:
Tel. kontakt: 031/7861105, 0904 761 105
Emailová adresa: obecnyurad@salgocka.sk
Adresa: Obecný úrad Šalgočka, 925 54  Šalgočka 135

Referendum 21.01.2023 – Menovací dekrét – zapisovateľka okrskovej volebnej komisie (.pdf)

 

Referendum 21.01.2023 – Emailová adresa na žiadosť pre voľbu poštou

Obec Šalgočka oznamuje voličom, ktorý majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase konania referenda konaného dňa 21. 01. 2023 sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce, v ktorej má volič trvalý pobyt e-mailovú adresu:  obecnyurad@salgocka.sk

Žiadosť o voľbu poštou je potrebné doručiť  na e-mailovú adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Referendum 21.01.2023 – Emailová adresa na žiadosť pre voľbu poštou (.pdf)

Žiadosť o voľbu poštou (.docx)

Farské oznamy od 14. do 20. novembra 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 14. do 20. novembra 2022.

Čítať ďalej