Rady pre pokojné prežitie Vianočných sviatkov 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante si pre občanov pripravilo rady, ako v pokoji prežiť nadchádzajúce Vianočné sviatky a privítať Nový rok 2023.

Predo dverami sú najkrajšie sviatky roka Vianoce, ktoré do rodín prinášajú pokoj a pohodu. Hasičský a záchranný zbor Vám želá ich príjemné prežitie, aby ich pohodu nenarušila žiadna nežiaduca udalosť. Preto nám dovoľte dať niekoľko rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a v pohode:

  • stromček umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies a kozubov,
  • na stromčeku neumiestňujte sviečky ani prskavky,
  • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia a nevykonávajte žiadne neodborné zásahy,
  • pri odchode z domu a počas noci, osvetlenie stromčeka vypínajte,
  • adventný veniec pokladajte na pevný a podľa možnosti nehorľavý podklad v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov v byte ako sú záclony, závesy…,
  • sviečky na adventnom venci stabilne zaistite, aby sa zabránilo ich vypadnutiu,
  • sviečky na adventnom venci nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či domácich zvierat.

Vítanie a oslava príchodu nového roka je často spojené s používaním pyrotechniky. Používajte pyrotechniku iba certifikovanú a zakúpenú v obchode. Pri používaní pyrotechniky sa držte zásad bezpečného zaobchádzania, ktoré si treba dôkladne prečítať pred samotným použitím. Pyrotechnika nepatrí do rúk detí a zamedzte prístupu detí k pyrotechnike. Pri používaní pyrotechniky dbajte o to, aby pyrotechnika bola nasmerovaná mimo budov, skládok horľavých materiálov a lesov.

Tieto sviatočné dni sú  príznačné zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne vznikajú požiare, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský faktor ako je nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.

Počas najkrajších sviatkov roka budú nad Vašou bezpečnosťou bdieť ,,hasiči záchranári“, na ktorých sa v prípade núdze môžete obrátiť v ktorúkoľvek  dennú  či  nočnú  hodinu  na  známych telefónnych číslach 150 alebo 112.