Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostka obce Helena Mesárošová zvoláva na deň 21. 11. 2022 (pondelok) o 17:00 hod. zasadnutie ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome. Program:

 1. Otvorenie
  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
  4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  5. Vystúpenie starostu.
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 6. Určenie platu starostu obce.
 7. Diskusia.
 8. Záver.

Referendum 21.01.2023 – Utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8  odsek 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Referendum 21.01.2023 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)